Eposta
   
Şifre
 
Şifremi Unuttum ?

Mevzuat Detay

6343

VETERINER HEKIMLIGI MESLEGININ ICRASINA, TÜRK VETERINER HEKIMLERI BIRLIGI ILE ODALARININ TESEKKÜL TARZINA VE GÖRECEGI ISLERE DAIR KANUN (1)

Kanun Numarasi : 6343
Kabul Tarihi : 9/3/1954
Yayimlandigi R.Gazete : Tarih: 18/3/1954 Sayi: 8661
Yayimlandigi Düstur : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 1461

*
* *
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakiniz
"Yürürlükteki Bazi Kanunlarin Mülga Hükümleri Külliyati"
Cilt: 1 Sayfa: 429

*
* *

Bölüm: I

Umumi Hükümler

Madde 1

Yüksek veteriner okullari ile veteriner fakültelerinden veya muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmis veteriner okullarindan diploma almis olanlara (Veteriner hekim) denir.

Madde 2

Türkiye Cumhuriyeti vatandasi olan ve sahip olduklari diplomalarini Ziraat Vekaletine tescil ettirilmis bulunan her (Veteriner hekim) meslekini bu kanun hükümleri dahilinde serbestçe icra edebilir.

Madde 3

Yabanci memleketler yüksek veteriner okul veya fakültelerinden diplomali olup da tahsil muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmis bulunan (Veteriner hekim)'lerin Türkiye'de mesleklerini icra edebilmeleri için Türkiye üniversiteleri veteriner fakültelerinden birisinde yapilacak "Collegium" imtihanini kazanmalari sarttir.
------------------------------

(1)

a. B u Kanunun basligi "Veteriner Hekimligi Mesleginin Icrasina, Türk Veteriner Hekimleri Birligi ile Odalarin Tesekkül Tarzina ve Görecegi Islere Dair Kanun" olarak ve maddelerde geçen "Veteriner Hekimleri Birligi" ibaresi "Türk Veteriner Hekimleri Birligi" seklinde 3/4/1984 tarih ve 2993 Sayili Kanunun 19 uncu maddesi ile 9/3/1954 tarih ve 6343 Sayili Kanuna ek olarak getirilen ek 5 inci madde hükmüyle degistirilmistir.

b. Bu Kanunun bazi maddelerinde bulunan "Ziraat Vekaleti" ibaresi 3/4/1984 tarih ve 2993 sayili Kanunun 19 uncu maddesi ile 9/3/1954 tarih ve 6343 Sayili Kanuna ek olarak getirilen ek 4 üncü madde hükmüne göre "Tarim Orman ve Köyisleri Bakanligi" olarak degistirilmistir. KANUNLAR, SUBAT 1989 (EK - 3)

Madde 4

Hakiki sahislar veya hususi hukuk hükmi sahislari tarafindan istihdam edilen (Veteriner hekim) ler de bu kanun hükümlerine tabidir.

Madde 5

Veteriner hekimlerin vazife ve salahiyetleri asagida yazili fikralarda gösterilmistir.

a. Hayvanlari muayene, hayvan hastaliklarini tedavi etmek ve hayvanlar üzerinde muktedir olabildigi her türlü ameliyati yapmak, ihtisasi icabettiren ahvalde ise mütehassis (Veteriner hekim) e müracaati tavsiye eylemek;

b. Hayvanlarin vasiflari ve saglik durumlari hakkinda rapor vermek;

c. K ara ve deniz hayvanlarindan elde edilen gidai, sinai maddelerle mamullerini, hayvan yemi olarak kullanilan maddelerin muayene ve ihtisas sahibi ise tahlil etmek;

d. (Veteriner hekim) likte tatbik olunan her türlü asi, serum, biyolojik maddelerle müstahzarati (ihtisas sahibi olmak ve bu maksatlarin tahakkuku için tedvin olunmus hususi kanunlarin hükümlerine uymak sartiyle) ihzar, muayene, tahlil eylemek ve bu gibi hususatta rapor verebilmek;

e. Eczanesi bulunmiyan yerlerde hayvan hastaliklarinda kullanilan her nevi asi, serum, müstahzar ve biyolojik maddeleri muhtevi bir ecza dolabi tesis eylemek ve bu ilaçlari satabilmek;

f. Memleket hayvanciliginin islah ve inkisafini engelleyici hareketleri, ve bulasici hayvan hastaliklarini görür veya isitirse en kisa bir zamanda keyfiyetten resmi makamlari haberdar etmek ve istilai mahiyet arzeden vakayide ise derhal muktedir olabilecegi önleyici tedbirlere girismek ve zootekni sahasinda haiz oldugu ilmi salahiyetini kullanmak.

Madde 6

Asagida yazili haller (Veteriner hekim) meslekinin icrasina muvakkat veya daimi olarak mani teskil eder:

a. Medeni haklarini kullanma ehliyetinden mahrum bulunmak;

b. Amme hizmetlerinden memnuiyet veya meslek ve sanatlarini icrada tatil cezasina mahküm olmak;

c. Bu kanun ile tesekkül eden Haysiyet veya yüksek Haysiyet Divani kararlari ile meslekini icradan menolunmak;

d. Yüksek Haysiyet Divaninca haklarinda diplomalarinin istirdadi karari ittihaz edilmek;

e. M esleki seref ve haysiyet ihlal edici bir cürüm yüzünden üç yil agir hapis cezasina mahküm olmak;

f. Alelitlak agir hapis veya bu derece cezayi müstelzim bir fiille mahküm kilinmak.

Bu maddenin a, b, c fikralarinda yazili cezalar geçici alarak verilmis iseler meslek icrasindan memnuniyet tayin edilen müddete munhasir kalir.

Madde 7

Mütehassis unvanini tasiyabilmek için Veteriner Hekim Ihtisas Talimatnamesinde yazili olan branslardan birinde ihtisas yapmis olmak ve Ziraat Vekaletince hazirlanacak yönetmelige göre yapilacak imtihani kazanmak ve ihtisas vesikasi almak sarttir.

Yabanci memleketlerde ihtisas yapmis olanlar da bu imtihani kazanmak mecburiyetindedir.

Usul ve nizama Uygun olarak ordinaryüs profesör, profesör, doçent, doktor, ögretmen ve benzeri unvanlari kazanmamis olan (Veteriner hekim) lerin her hangi bir sekilde olursa olsun bu unvanlari kullanmalari ve ilan eylemeleri yasaktir.

Madde 8

Her veteriner hekim hayvanlarin muayene ve tedavisi için bir muayenehane açabilir. Muayenehane açmak isteyen (Veteriner hekim) bir istida ile mahallin en büyük mülkiye amirine müracaat eder. Istidasina diplomasinin, nüfus cüzdaninin tasdikli suretiyle istenilen miktar fotografini ilistirir.

Istidada muayenehane ittihaz olunan mahal ile ikametgah adresi ve varsa ihtisas numarasi açikça gösterilir.

Muayenehane yapilacak mahallerin vasif ve sartlari Zirai Vekaletince tayin ve tespit olunur.

Ihtisas vesikalarini haiz olanlarin bu belgelerini ayrica veteriner müdür veya kaza veterinerliklerine ibraz etmeleri lazimdir. Ancak hastane veya laboratuvar açabilmek için Ziraat Vekaletince tesbit olunan esaslar dahilinde ruhsat alinmasi sarttir.

Madde 9

Muayenehanesinin yerini degistirmek veya muayenehanesini kapatmak istiyen bir (Veteriner hekim) keyfiyeti en az bir hafta önce mahallin mülkiye amirligine yazili olarak bildirmeye mecburdur.

Ikametgah hariç bir veteriner hekimin birden fazla yerde muayenehane açmasi memnudur.

(Veteriner hekim)'ler, çalisma yerlerini ve ihtisaslarini bildirir ilanlar tertip edebilirler, ancak bunlarin propaganda ve reklam mahiyetinde olmamasi sarttir.

Madde 10

Veteriner hekimler, hastane, laboratuvar ve muayene yerlerinde muayene ve tedavileri için getirilen hayvanlarin eskalini, sahiplerinin adreslerini, hastalik durumlarini, tedavi sekillerini, yazmak üzere yönetmeligindeki örnegine uygun gündelik bir protokol defteri tutmaya medburdurlar. Bu defterlerin sayfalari kayitli bulunduklari veteriner dairesi tarafindan numaralanir ve mühürlenir. Tedavi ve ücretlerden dogacak davalarda isbu defterlerdeki kayitlar esastir.

Madde 11

(Veteriner hekim) bulunan sehir, kasaba ve köylerde (Veteriner hekim) olmiyanlarin her türlü hayvan hastaliklarini muayene ve tedavi etmeleri, hayvanlar üzerinde ameliyat yapmalari yasaktir.

Ancak; hayvan saglik memurlari ile hayvan sagligi islerinde ameli bilgi sahibi olduklari sabit olan kimseler, bu hususta hazirlanacak yönetmeliklerinde gösterilen esaslar dahilinde sanatlarini icra edebilirler.

Madde 12

Veteriner hekimlerin reçete kagitlarinda diploma numaralarini, muayenehane veya ikametgah adreslerini açikça göstermeleri mecburidir.

Madde 13

Ölen veteriner hekimlerin diploma ve ihtisas vesikalarinin iki ay içinde ölü hekimin bagli bulundugu mahaldeki ilgili Vekalet salahiyetli memurlari tarafindan hekimin varislerinden geriye alinmasi için gerekli müracaat ve tesebbüsün yapilmasi mecburidir. Bu vesikalar ilgili makamin tayin edecegi bir heyet huzurunda iptal edilerek geri verilir ve Resmi Gazete ile ilan olunur.

BÖLÜM II

Türk Veteriner Hekimleri Birligi

Madde 14 (Degisik birinci fikra: 3/4/1984 - 2993/1 md.)

Türkiye sinirlari içerisinde meslek ve sanatlarini icra eden bütün veteriner hekimlerin katildigi Türk Veteriner Hekimleri Birligi; veteriner hekimler arasinda mesleki deontolojiyi ve dayanismayi korumak, veteriner hekimligin kamu ve kisi yararina uygulanip gelistirilmesini saglamak ve meslek mensuplarinin hak veya yararlarini korumak amaci ile kurulmus, tüzelkisilige sahip kamu kurumu niteliginde mesleki bir kurulustur.

Bu birlik veteriner hekim odalari, birlik merkez konseyi, yüksek haysiyet divani ve büyük kongre gibi organlardan terekkübeder.

(Degisik: (18/6/1997-4276/1 md.) Türk Veteriner Hekimleri Birligi ve veteriner hekim odalari, kurulus amaçlari disinda faaliyette bulunamazlar.

(Ek: 3/4/1984 - 2993/1 md.) Birlik ve odalar protokol kurallarina göre resmi törenlere katilir, amacina uygun islerde kullanilmak üzere tasinir ve tasinmaz mal edinebilir. Lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçli tesisler açabilir.(1)

Madde 15

Birlik, asagida yazili mesleki hizmetleri yapmakla mükelleftir:

a) Veteriner hekimligi meslekinin memleket menfaatlerine en faydali sekilde tatbikini saglamak;

b) Azalarinin maddi ve manevi hak ve menfaatlerini, hak ve memleket menfaatleriyle telif eder mahiyette korumak;

c) Memleket hayvanciliginin inkisafi ile alakali bütün meselelerde resmi makamlarla temas ederek ilmi istisareler yapmak ve bu makamata görüs ve kanaatlerini bir rapor halinde sunmak;

d) Serbest veteriner hekimlerin "Salgin ve paraziter hayvan hastaliklari ile mücadele islerinde" Ziraat Vekaletine yardimlarini saglamak;

e) Mesleki risale ve mecmua nesretmek ve ettirmek suretiyle meslek mensuplarinin ilmi müktesebatinin inkisafina yardimci olmak;

f) Meslekin kiymet ve ehemmiyetini tebarüz ettiren brosürler tanzim ve tevzii suretiyle memleket gençliginin veteriner hekimligi meslekine intisabini, vatandasin bu mesleke karsi sevgi ve itibarini temin eylemek;

g) Meslek mensuplarinin maddi ve manevi yardimlasmalarini temin edecek tedbirleri almak ve tahakkuk ettirmek;

h) Veteriner fakültelerinde okuyan gençlere (Memlekete ve mesleke yararli gençler olarak yetismelerini saglamak düsüncesiyle) maddi ve manevi her türlü müzaharette bulunmak.

Veteriner Hekim Odalari

Madde 16

Hudutlari içinde en az 30 veteriner hekim bulunan her vilayet merkezinde veya mücavir vilayetler birlestirilmek suretiyle en az 30 veteriner hekim bulunan mintakalarda merkez konseyi karariyle veteriner hekim odalari kurulur.

(Ek: 3/4/1984 - 2993/2 md.) Veteriner hekim odalari tüzelkisilige sahip kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslaridir.

Madde 17

(Degisik: 3/4/1984 - 2993/3 md.) Bir veteriner hekim odasi mintakasinda,meslek ve sanatini münhasiran serbest olarak icra eden veteriner hekimler bir ay içinde o il veya mintaka veteriner hekim odasina yazilmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Kamu kurum ve kuruluslari ile kamu iktisadi tesebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalisanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanati ile ugrasmayanlardan isteyenler veteriner hekim odalarina üye kayit olabilirler.

----------------------------

(1) Bu maddenin uygulanmasinda ek 1 inci maddeye bakiniz.

Özel kanunlarinda meslek kuruluslarina üye olamayacaklarina dair hüküm bulunanlar, mesleki hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakimindan bu Kanun hükümlerine tabidirler.

Madde 18

(Mülga: 3/4/1984 - 2993/19 md.)

Madde 19

Veteriner hekim odalari gelirleri asagida yazili fikralarda gösterilmistir;

I. Giris aidati;

II. Yillik aidati;

III. Her türlü mesleki faaliyetler ile tertip olunacak esya piyangosu ve nesriyattan temin olunacak gelirler ve her nevi teberrular;

IV. Oda haysiyet divanlari karariyle hükmedilip tahsil edilen para cezalari;

V. Merkez konseyi yardimlari;

(Degisik: 3/4/1984 - 2993/4 md.) Giris ve yillik aidat miktarlari besyüz liradan az besbin liradan fazla olmamak sartiyla Büyük Kongre tarafindan tespit edilir.

Madde 20

Idare heyeti, aidat vermiyecek durumda olan azadan geçici veya sürekli olarak aidat alinmamasina karar verebilir.

Vilayetten vilayete veya mintakadan mintakaya nakil 19 uncu maddenin (I ve II nci) bentlerinde yazili giris ve yillik aidat paralarini yeniden ödemeyi icabettirmez.

Madde 21

Veteriner hekim odalari, büyük kongrenin tesbit ettigi hadler dahilinde yillik gelirlerinden bir kismini merkez konseyine göndermeye mecburdur.

Bu had, oda yillik gelirlerinin % 30 undan fazla olamaz.

Veteriner Hekim Odalari Organlari

Madde 22

Veteriner hekim odalari; umumi heyet, idare heyeti, hesap murakiplari ve haysiyet divanindan terekkübeder.

Oda Umumi Heyeti

Madde 23 (Degisik: 3/4/1984 - 2993/5 md.)

Oda umumi heyeti; iki yilda bir defa Eylül ayinda odaya kayitli üye tam sayisinin yarisindan bir fazlasinin katilmasiyla toplanir. Ilk toplantida çogunluk saglanamadigi takdirde, toplanti bir hafta sonraya birakilir. Bu toplantida mevcut üye ile yetinilir.

Birlik Merkez Konseyinin yazili talebi veya odada kayitli üye tam sayisinin yarisindan bir fazlasinin, görüsme konularini belirten, yazili talepte bulunmasi halinde oda idare heyetli oda umumi heyetini en geç bir ay içerisinde olaganüstü toplantiya çagirir.

Madde 24 (Degisik: 3/4/1984 - 2993/6 md.)

Oda umumi heyet toplantisina, odaya kayitli her üye yazi ile çagrilir. Çagri mektubunun toplanti gününden en az onbes gün önce taahhütlü olarak postaya verilmis veya üyeye tevdi edilmis olmasi sarttir. Çagri mektubunda, toplantinin yeri, günü, saati ile gündemi ve ilk toplantida çogunluk olmadigi takdirde yapilacak ikinci toplantinin yeri, günü ve saati yazilir.

Oda umumi heyetinin seçimle ilgili toplantisina oda üyelerinin katilmalari ve oy kullanmalari zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksizin katilmayanlar ile oy kullanmayanlar oda haysiyet divaninca cezalandirilirlar.

Madde 25

Umumi heyet toplantilarinda gündemde mevcut maddeler müzakere edilir. Ancak umumi heyet azasindan birinin veya birkaçinin yazili teklifinin gündeme alinmasi ve müzakeresi umumi heyet ekseriyetinin karari ile mümkündür.

Madde 26

Umumi heyet toplantilarini idare heyeti reisi veya katibi açar.

Ekseriyet bulundugu tesbit edildikten sonra bir umumi heyet reisi, bir reisvekili ve iki katip seçimi yapilarak umumi heyet divani tesekkül eder.

Umumi heyet ekseriyetinin karari ile divan seçimleri, isari reyle de yapilabilir.

Kararlarin alinmasinda ekseriyetin reyi sarttir.

Madde 27

Umumi heyetin vazifeleri asagida yazili fikralarda gösterilmistir.

1. Idare heyeti ve murakabe kurulunun yillik mesai raporlarini incelemek;

2. Bilançoyu tetkik ve müzakere eylemek;

3. Yeni yil bütçe taslagini tetkik, müzakere, kabulü halinde tasdik etmek;

4. Idare heyeti tarafindan sunulan teklif ve mevzularin müzakeresini yapmak;

5. Müddeti hitam bulan idare heyetinin ibrasina karar vermek;

6. Yeni idare heyeti seçimini yapmak;

7. (Degisik: 3/4/1984 - 2993/7 md.) Büyük Kongreye istirak etmek üzere, elliye kadar üyesi olan odalardan iki, yüze kadar üyesi olan odalardan dört ve yüzden fazla üyesi olan odalardan da alti temsilci seçmek.

8. Iki hesap murakibi seçmek.

9. (Degisik: 3/4/1984 - 2993/7 md.) Bes asil ve iki yedek haysiyet divani üyelerini seçmek.

Madde 28 (Degisik: 3/4/1984 - 2993/8 md.)

Veteriner hekim odasi idare heyeti, haysiyet divani ve murakiplar ile büyük kongreye gidecek temsilcilerin seçimi gizli oyla yapilir. (1)

Madde 29

Haysiyet divaninca haklarinda meslek icrasindan muvakkat men karari verilip yüksek haysiyet divaninca tasdik edilen, mesleki veya sahsi haysiyeti ihlal edici bir suç yüzünden mahkeme karari ile hürriyeti tahdit veya meslekten men olunan veteriner hekimler, giydikleri bu hükümlerin infazi hitamindan baslamak üzere bir yil için veteriner hekim odalarinda hiçbir vazifeye seçilemeyecekleri gibi bu müddet içinde seçimlerde de rey kullanamazlar.

Bu gibi cezalar, idare heyeti ve haysiyet divani azalarinin, hesap murakiplari ile büyük kongre temsilcilerinin her hangi birisi hakkinda verilmis iseler bunlar ayni zamanda uhdelerinde bulunan bu vazifelerinden de affedilirler.

Oda Idare Heyeti

Madde 30 (Degisik: 3/4/1984 - 2993/9 md.)

Oda idare heyeti; iki yil için seçilen bes üyeden olusur. Ayrica ayni sayida yedek üye seçilir. Asil üyelerden açilan yerlere en çok oy alan yedek üye getirilir.

Madde 31

Idare heyeti 15 günde bir toplanir. Mazereti olmadigi halde üst üste üç toplantiya istirak etmiyen aza istifa etmis sayilir.

Idare heyeti, mevcudunun ekseriyeti ile karar verir. Reylerde müsavat halinde reisin bulundugu taraf ekseriyet kazanir.

--------------------
(1) Bu hükmün uygulanmasinda ek 2 nci maddeye bakiniz.

Madde 32

Idare heyetleri asli azalari aralarinda bir reis ve bir katip, bir de veznedar seçmek suretiyle vazife taksimi yaparlar.

Muhaberatta reis ile birlikte katibin müsterek imzasi asildir. Her hangi birisinin bulunamamasi halinde tek imza caizdir.

Reisin bulunamadigi toplantilarda idare heyetine katip riyaset eder.

Paraya taallük eden islerde reisle veznedarin veya katip ile veznedarin müsterek imzalari zaruridir.

Idare Heyetinin Vazifeleri

Madde 33 (Degisik birinci fikra: 3/4/1984 - 2993/10 md.)

Oda idare heyeti; odanin iki yillik faaliyetlerine ait rapor ile bilançosunu ve yeni döneme ait bütçe taslagini hazirlayip murakip raporlari ile birlikte umumi heyete sunar ve bu evrakin birer örnegini de 1 ay içinde merkez konseyine gönderir.

Idare heyetinin bundan baska vazife ve salahiyetleri asagida yazili oldugu sekilde tesbit olunmustur:

a) Sanat icrasi hakkindaki mevzuatin geregi gibi uygulanmasini temin etmek;

b) Is veya hasta sahipleri ile oda azasi arasinda aracilik yapanlari meslek ve sanatin icrasinda gayrimesru menfaat saglamak gibi mevzuat ve meslek adabina yakismiyacak harekette bulunanlari önlemek ve bu kanunda menedilmis olan her türlü reklam va propagandaya meydan vermemek;

c) Bölgelerin hususiyetlerine göre ve hastaligin nevilerine nazaran asgari tedavi ücreti tarifesi hazirlamak ve merkez konseyine tasdik ettirmek;

d) Azalari yahut azasi ile is veya hasta sahibi arasinda çikacak ihtilaflari halle çalismak ve icabinda hakem usulüne müracaat etmek, deontolojiye ve amme menfaatine aykiri harekette bulunan azalarini haysiyet divanina tevdi etmek;

e) Mensuplarinin mesleki tekamülleri için kütüphane açmaya ve mesleki nesriyat yapmaya çalismak;

f) Azalarina "Mesleki ihtisaslari dahilinde arastirmalar yapmayi tesvik edici mahiyette" tavsiyelerde bulunmak;

g) Meslek haysiyetini ve meslekdaslarin hukuk ve menfaatlerini korumak hususunda hassas bulunmak.

Madde 34

Idare heyeti, haysiyet divanina verilecek azanin tahkik evrakini yazili müdafaanameleri ile birlikte oda haysiyet divanina tevdi eder. Hakkinda tahkikat yapilip müdafaasi için kendisine tebligat yapilan kimse bu tebligata ragmen 30 gün içinde cevap vermedigi takdirde idare heyeti evraki tahkikiyeyi oldugu gibi divana takdime mecburdur. Bu halde alakalinin müdafaasini isteyip istememek haysiyet divaninin takdirine baglidir.

Haysiyet Divani

Madde 35 (Degisik birinci fikra: 3/4/1984 - 2993/11 md.)

Haysiyet divani; iki yil için seçilen bes üyeden olusur. Divan, üyelerinden en az üçü hazir bulunursa toplanir. Kararlar, üye tamsayisinin salt çogunlugu ile verilir. Oylarda esitlik halinde, Baskanin bulundugu taraf üstün tutulur.

Haysiyet divani yedek azalari, asli azaliklarda inhilal vukubuldugu takdirde divana, aldiklari rey sirasina göre çagrilir.

Madde 36

Haysiyet divani, ilk toplantilarinda gizli reyle aralarindan bir reis, bir sözcü ve bir katip seçmek suretiyle vazife taksimi yapar.

Madde 37

Haysiyet divanina seçilebilmek için meslekte en az 10 sene çalismis olmak sarttir. Odaya kayitli azalar arasinda bu evsafta aza bulunmadigi takdirde bes sene hizmet etmis bulunanlar arasindan seçilebilir.

Madde 38

Haysiyet divani, en az yedi gün evvel reisin vaki olacak yazili daveti üzerine toplanir. Iki defa mazeretsiz olarak toplantiya gelmiyen aza istifa etmis sayilir.

Madde 39

Haysiyet divani zabit ve kararlari gizli olur. Reisin mesuliyeti altinda emin bir yerde saklanir.

Madde 40

Asagida yazili haller karsisinda kalan haysiyet divani azalari:

I. Tetkik edilen mesele ile alakasi bulundugu;

II. Hakkinda tetkikat yapilan kimsenin usul ve firuundan oldugu, (Baba ogul, ana baba bir veya baba yahut ana bir kardes, amca, teyze, dayi, hala, kari koca veya evlilik zail olsa dahi kari ile koca ve bunlarin usul ve firuu gibi.)

III. Evlatlik ile evlatlik edinme gibi;

hallerde divan toplantisina istirak edemezler.

Haysiyet Divaninin Vazife ve Salahiyetleri

Madde 41

Haysiyet divani, odaya girmiyen veya bu kanunun kendilerine tahmil ettigi diger vecibeleri yerine getirmeyen ve evraki heyetine tevdi edilen oda azalari hakkinda fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre asagida yazili inzibati cezalari verir:

a) Yazili ihtar,

b) 10 liradan 100 liraya kadar para cezasi;

c) 15 günden alti aya kadar meslek icrasindan geçici olarak men karari.

Haysiyet divani bu cezalarin verilmesinde sira gözetmeksizin genis takdir hakkini haizdir.

Madde 42 (Degisik: 30/5/1963 - 239/1 md.)

Oda haysiyet divanlari tarafindan verilen kararlara Oda Yönetim Kurulu veya ilgili tarafindan teblig tarihinden itibaren on bes gün içinde Yüksek Haysiyet Divanina itiraz olunabilir. Itiraz olunmayan kararlar derhal uygulanir.

Madde 43 (Mülga: 30/5/1963 - 239/3 md.)

Türk Veteriner Hekimleri Birligi Merkez Teskilati Merkez Konseyi

Madde 44 (Degisik birinci fikra: 3/4/1984 - 2993/12 md.)

Türk Veteriner Hekimleri Birligi Merkez Konseyi meslekle ilgili her türlü isleri yürütmek ve bu Kanunda öngörülen hükümleri tatbikle mükellef Büyük Kongrece iki yil için gizli oyla seçilmis yedi üyeden olusur. Ayrica ayni sayida ve ayni usulle yedek üye seçilir. Türk Veteriner Hekimleri Birligini içte ve dista temsil yetkisine sahiptir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliginin merkezi Ankara'dadir.

Madde 45 - (Degisik: 30/5/1963 - 239/1 md.)

Merkez Konseyi asli azalari ilk toplantilarinda aralarindan gizli reyle bir reis, bir ikinci reis, bir umumi katip, bir muhasip bir de veznedar seçer.

Konsey onbes günde en az bir defa toplanir, mazeretsiz olarak üst üste bu toplantilara üç defa gelmeyen Konsey azasi istifa etmis sayilir ve yerine yedeklerden en çok rey alani davet edilir.

Merkez Konseyince seçilecek azanin Ankara'da oturmasi sarttir.

Umumi katip ile veznedara büyük kongrece tesbit edilen miktar dahilinde bir tazminat ödenir.

Madde 46

Birligin kadrolarinda çalismalari iktiza eden memur ve müstahdeminin vazifeleri ve miktari ile alacaklari ücretler büyük kongrece tesbit olunur.

Bu memur ve müstahdemler merkez konseyi emrinde çalisirlar. Bunlarin tayinleri veya vazifeden çikarilmalari merkez konseyinin kararina baglidir.

Madde 47

Merkez konseyinin vazife ve salahiyetleri asagida gösterilmistir:

a) Kanunun 44 üncü maddesi geregince birligi temsil etmekle beraber birligin odalari ile ilgili islerini takip ve murakabe etmek;

b) Kanunun 60 inci maddesinde tesbit edilmis olan ay içersinde büyük kongreyi toplantiya çagirmak;

c) Birligin bütün tesekküllerine ait lüzumlu nizamname ve talimatnameleri hazirlayip büyük kongreye arz etmek;

d) Sosyal sigorta, yardimlasma ve nesriyat islerini idare etmek ve düzenle yürütmek ve bu kanunun 15 inci maddesinde tesbit olunan isleri takip ve intaç eylemek.

Madde 48

Türk Veteriner Hekimleri Birligi Merkez Konseyi gelirleri asagida yazili fikralarda gösterilmistir:

I. Oda gelirlerinin azami % 30 u;

II. Her türlü mesleki faaliyetler ile tertip olunacak esya piyangosu ve nesriyattan saglanacak gelirler;

III. Merkez konseyine vaki olacak her nevi teberrular;

IV. Bu kanunun 55 inci maddesi geregince oda haysiyet divanlarinca verilen para cezalari;

V. Alakali vekaletler bütçelerine konulacak yardim tahsisati.

Madde 49

Merkez konseyi 48 inci madde geregince sagliyacagi gelirlerden; gelirleri giderlerini karsiliyamiyan veteriner hekim odalarina para yardiminda bulunmakla mükelleftir.

Yüksek Haysiyet Divani

Madde 50 (Degisik: 3/4/1984 - 2993/13 md.)

Yüksek Haysiyet Divani, Büyük Kongrece iki yil için seçilmis yedi üyeden olusur, ayni sayida ve ayni usulle yedek üye seçilir. Yüksek Haysiyet Divanina seçilebilmek için meslekte en az on bes yil çalismis olmak ve Kanunun 41 inci maddesinde yazili cezalardan herhangi birini almamis olmak sarttir.

Madde 51 (Degisik: 3/4/1984 - 2993/14 md.)

Yüksek Haysiyet Divani, seçimden sonraki ilk toplantisinda kendi üyeleri arasindan gizli oyla bir baskan, bir sekreter seçer. Divan, üyelerinden en az besi hazir bulunursa toplanir. Kararlar üye tam sayisinin salt çogunlugu ile verilir. Oylarda esitlik halinde, Baskanin bulundugu taraf üstün tutulur.

Madde 52 (Degisik: 30/5/1963 - 239/1 md.)

Yüksek Haysiyet Divani gerek süresi içinde itiraz olunan Oda Haysiyet Divani kararlarini ve gerekse 34 üncü madde hükümlerine uyulmak suretiyle Oda Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divani asli üyelerinin cezalandirilmasi için Birlik Merkez Konseyi tarafindan yapilan istekleri inceler ve 41 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle karara baglar.

Yüksek Haysiyet Divaninin itiraz üzerine verdigi kararlara ilgili veya Oda Yönetim Kurulu ve dogrudan dogruya verdigi kararlara karsi da Birlik Merkez Konseyi veya ilgili tarafindan Danistay'a dava açilabilir.

Madde 53 (Degisik: 3/4/1984 - 2993/15 md.)

Yüksek Haysiyet Divani, Baskanin daveti üzerine Mart ve Ekim aylarinda olagan olarak yilda iki defa toplanir.

Merkez Konseyinin daveti üzerine Yüksek Haysiyet Divani olaganüstü toplantiya çagrilabilir.

Madde 54

Haklarinda Yüksek Haysiyet Divaninca geçici olarak meslek icrasindan men veya tatil cezasi karari verilen veteriner hekimler, hiçbir suretle mesleklerini icra edemezler. Varsa muayenehane, laboratuvar veya müesseseleri kapatilir.

Bu cezaya çarptirilanlar memur iseler memuriyet vazifelerine halel gelmez.

(Degisik: 3/4/1984 - 2993/16 md.) Yüksek Haysiyet Divaninin verdigi kararlar, ilgili oda haysiyet divanina bildirilir ve keyfiyet, hakkinda disiplin islemi yapilan kimseye teblig edilir. Kesinlesen kararlar, Merkez Konseyi tarafindan Tarim Orman ve Köyisleri Bakanligi ile ilgilinin bagli oldugu odanin bulundugu yerdeki Cumhuriyet savcisina bildirilir. Bu bildirimle birlikte Merkez Konseyi, karari münasip yollarla ilan eder ve tatbik imkanlarini saglar.

Madde 55

Oda haysiyet divanlarinca haklarinda meslek icrasindan men karari verilen veteriner hekimler, bu kararin yüksek haysiyet divaninca tasdik edilmis bulunmasina ragmen mesleklerini icra ederlerse haklarinda oda haysiyet divanlarinca 100 liradan 500 liraya kadar inzibati para cezasi verilir.

Madde 56

Giris ve yillik aidati ile haysiyet divaninca verilmis her türlü para cezalarini kendilerine yapilan yazili tebligata ragmen, teblig tarihinden itibaren 30 gün içersinde ödemeyen oda azalari hakkinda Icra ve Iflas Kanunu hükümleri tatbik olunur.

Madde 57

Yüksek Haysiyet Divani azalarina verilecek yolluk ve zaruri masraflar ile huzur haklarinin miktarini büyük kongre tespit eder. Adi geçen masraflar, merkez konseyi bütçesinden ödenir.

Büyük Kongre

Madde 58 (Degisik: 3/4/1984 - 2993/17 md.)

Büyük Kongre; veteriner hekim odalarindan gelecek temsilciler, Merkez Konseyi asli ve yedek üyeleri, Büyük Kongrece seçilmis Yüksek Haysiyet Divani ve Murakabe Heyeti asli ve yedek üyeleri ile veteriner hekim odalari baskanlarindan olusur.

Madde 59

Büyük Kongreye istirak edecek mümessillerin yolluk ve zaruri masraflari temsil ettikleri veteriner hekim odalari veznesinden ödenir.

Bu mümessiller memur iseler, kendilerine Büyük Kongrenin devami müddetince mensup olduklari daireler tarafindan gerekli iznin verilmesi zaruridir.

Madde 60 (Degisik bir ve ikinci fikra: 3/4/1984 - 2993/18 md.)

Büyük Kongre; iki yilda bir defa Kasim ayinda, üyelerinin yaridan bir fazlasinin istiraki ile toplanir. Ilk toplantida çogunluk saglanamadigi takdirde, toplanti bir gün sonraya birakilir. Bu toplantida mevcut üye ile yetinilir.

Büyük Kongrenin toplanacagi gün, saat ve yeri ile gündemi, Merkez Konseyi tarafindan kongrenin toplanacagi tarihten en az on bes gün önce Merkez Konseyi asli ve yedek üyeleri, Yüksek Haysiyet Divani ve Murakabe Heyeti asli ve yedek üyeleri ile bütün odalarin baskanlarina teblig edilir. Oda baskanlari da tebligin alinmasini müteakip, üç gün içinde Büyük Kongreye istirak edecek temsilcilere imza karsiligi veya taahhütlü mektupla bildirimde bulunur.

Büyük Kongre; merkez konseyi reisi, bulunmadigi takdirde 2 nci reisi, her ikisinin de bulunamamalari halinde umumi katip tarafindan açilir.

Büyük Kongreyi idare etmek için bir reis, bir reis vekili ve lüzumu kadar katip seçimi yapilir.

Kongre kararlari mevcudun ekseriyeti ile verilir.

(Ek: 3/4/1984 - 2993/18 md.) Büyük Kongrenin seçimle ilgili toplantilarina üyelerin katilmalari ve oylarini kullanmalari zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksizin katilmayanlar ile oy kullanmayanlar Yüksek Haysiyet Divaninca cezalandirilirlar.

Madde 61

Merkez konseyi lüzum görür veya veteriner hekim odalarinin % 20'si yazili olarak Büyük Kongrenin toplanmasini talep ederse Büyük Kongre; merkez konseyinin daveti üzerine fevkalade olarak da toplanabilir.

Madde 62

Büyük Kongrenin vazifeleri asagida yazili fikralarda gösterilmistir:

I. Merkez konseyinin ve murakiplarin raporlarini incelemek, bilançoyu tetkik etmek, kabulleri halinde merkez konseyi ve murakabe heyetini ibra eylemek;

II. Yeni yil bütçesini tetkik ve tasdik etmek;

III. Vaki teklif ve dilekleri müzakere etmek;

IV. Merkez konseyince hazirlanan nizamname ve talimatnameleri veya tadillerini müzakere ve uygun buldugu takdirde tasdik etmek;

V. Merkez konseyi ile Yüksek Haysiyet Divani asli ve yedek azasini ve 3 kisilik murakabe heyetini seçmek;

VI. Veteriner hekim odalarinin yillik çalisma raporlari hakkinda bilgi edinmek.

Madde 63

Büyük Kongre zabitlari ve seçimlerine ait rey pusulalari ayri zarflara konularak zarflar kongre divani tarafindan kapatilip imzalandiktan sonra yeni seçilen merkez konseyine tevdi olunur. Bu zarflarin gelecek yil Büyük Kongresine kadar muhafazasi mecburidir.

Madde 64

Büyük Kongre, ekseriyetinin yazili teklifi üzerine merkez konseyinin meslek müntesipleri arasinda yardimlasma, kooperatif gibi sosyal müesseseler kurabilmesini saglayici ve kurulmus bu gibi müesseseleri himaye eylemeyi amir kararlar ittihaz edebilir.

BÖLÜM: III

Ceza Hükümleri

Madde 65

Bu kanunun 2 nci maddesinde yazili tescil vazifesini yerine getirmiyen, 3 üncü maddesindeki "Collegium" imtihanini vermeden meslek icrasinda bulunan, 5 inci maddenin (a) fikrasindaki tavsiyeden imtina eden ve (f) fikrasindaki hizmeti yapmiyan 7 nci maddedeki sarahate ragmen mevzu hükümlere aykiri hareket eden veteriner hekimlere 347 milyon lira idari para cezasi verilir.

Madde 66

Altinci (6) maddede yazili cezalara ve memnuiyetlere ragmen mesleklerini icra edenlere altiyüzdoksandörtmilyon lira idari para cezasi verilir

.

Madde 67

Bu kanunun 8, 9, 10, 12, 17, 21, 24 ve 43 üncü maddelerinde yazili memnuiyet ve mecburiyetlere riayet etmiyen meslek mensuplarina üçyüzkirkyedimilyon lira idari para cezasi verilir .

Madde 68

Bu kanunun 11 inci maddesinde yazili vasiflari haiz olmayip da (Veteriner hekim)'lik yapan, hayvan hastaliklarini tedavi yolunda bulunanlar hakkinda 3 aydan 6 aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar agir para cezasi hüküm olunur.

Madde 69

Hakikate aykiri rapor veya vesika veren veteriner hekimlerle bu gibi rapor ve vesikalari kullananlar hakkinda 15 günden 3 aya kadar hapis ve 100 liradan 1.000 liraya kadar para cezasi hüküm olunur.

Madde 70

Bu kanunun 13 üncü maddesinde yazili mecburiyetleri riayet etmeyenlere seksenyedimilyonlira idari para cezasi verilir.

Madde 71

Veteriner hekimlerle is ve hasta sahipleri arasinda bir menfaat karsiliginda aracilik yapanlar bir aydan alti aya kadar hapis cezasiyle cezalandirilirlar.

Madde 72

Bu kanunda yazili suçlarin tekerrürü halinde tayin olunacak para cezalari iki misli olarak hüküm olunur.

Bu kanunda yazili olan idari para cezalari o yerin en büyük mülki amiri tarafindan verilir. Verilen idari para cezalarina dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayili Tebligat Kanunu hükümlerine göre teblig edilir. Bu cezalara karsi teblig tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Itiraz, idarece verilen cezanin yerine getirilmesini durdurmaz. Itiraz üzerine verilen karar kesindir. Itiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapilarak en kisa sürede sonuçlandirilir. Bu kanuna göre verilen idari para cezalari 21.7.1953 tarihli Amme Alacaklarinin tahsil Usulü hakkinda kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Madde 73

Bu kanunun 68, 69 ve 71.maddelerinde  yazili suçlara ait davalara sulh ceza mahkemelerinde bakilir.

Ek Madde 1 - (Ek: 3/4/1984 - 2993/19 md.)

Tarim Orman ve Köyisleri Bakanligi, Türk Veteriner Hekimleri Birligi ile Birligin mahalli organlari olan odalar üzerinde teftis hakkina sahiptir. Birlik ve odalarin görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapip yapmadiklarini Bakanlik idari ve mali yönlerden denetler.

(Degisik: 18/6/1997-4276/2 md.) Amaçlari disinda faaliyet gösteren veteriner hekim odalari ile Türk Veteriner Hekimleri Birliginin sorumlu organlarinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Tarim ve Köyisleri Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandirilir.

Görevlerine son verilen organlarin yerine en geç bir ay içerisinde yetkili organlarinca yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlar.

Tarim Orman ve Köyisleri Bakanliginin bu Kanun uyarinca Birlik organlarinin karar ve islemleri hakkindaki tasarruflarina, Birligin görevli organlari tarafindan uyulmasi zorunludur. Bakanlik tasarruflarini kanuni bir sebep olmaksizin yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliginde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kildigi islemleri Bakanligin uyarisina ragmen yerine getirmeyen Birlik organlari hakkinda da yukaridaki fikralar hükümleri uygulanir.

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazili ceza sorumluluklari saklidir. Bu organlarin yukaridaki fikra geregince görevlerine son verilmesine neden olan tasarruflari hükümsüzdür.

(Degisik: 18/6/1997-4276/2 md.) Ancak, milli güvenligin, kamu düzeninin suç islenmesini veya suçun devamini önlemenin yahut yakalamanin gerektirdigi hallerde gecikmede sakinca varsa, Birlik ile odalar, vali tarafindan faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men karari, yirmi dört saat içinde görevli hakimin onayina sunulur. Hakim, kararini kirk sekiz saat içinde açiklar, aksi halde,

bu idari karar kendiliginden yürürlükten kalkar.(1)
------------

(1) Bu fikra 18/6/1997 tarih ve 4276 sayili Kanunun 2'nci maddesiyle altinci ve yedinci fikralarin birlestirilmesiyle altinci fikra olarak düzenlenmis ve metne islenmistir.

Göreve son verme ve görevden uzaklastirma hükümleri oda umumi heyeti ve Büyük Kongre hakkinda uygulanmaz.

Ek Madde 2 - (Ek: 3/4/1984 - 2993/19 md.)

Veteriner hekim odalari ile Türk Veteriner Hekimleri Birligi organlarinin bu Kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapilir ve seçimlere iliskin islemler asagidaki esaslara göre, yargi gözetimi altinda gerçeklestirilir.

Seçim yapilacak kongre ve umumi heyet toplantisindan en az on bes gün önce, seçime katilacak veteriner hekimleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu baskani olan hakime tevdi edilir. Ayrica toplantinin gündemi, yeri, günü, saati ile çogunluk olmadigi takdirde yapilacak ikinci toplantiya iliskin hususlarda belirtilir. Toplanti tarihlerinin gündemde yer alan diger konular göz önünde bulundurularak, görüsmelerin bir cumartesi günü aksamina kadar sonuçlanmasini ve seçimlerin ertesi gün olan pazar gününden dokuz-on yedi saatleri arasinda yapilmasini saglayacak sekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulundugu takdirde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

Hakim, gerektiginde ilgili kayit ve belgeleri de getirip incelemek suretiyle varsa noksanlari tamamlattirdiktan sonra seçime katilacaklari belirleyen liste ile yukaridaki fikrada belirtilen diger hususlari onaylar. Onaylanan liste ile toplantiya iliskin diger hususlar adalet dairesi ile oda veya birlik ilan yerinde asilmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

Ilan süresi içinde listeye yapilacak itirazlar hakim tarafindan incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara baglanir.

Bu suretle kesinlesen listeler ile toplantiya iliskin diger hususlar onaylanarak Türk Veteriner Hekimleri Birligine veya veteriner hekim odasina gönderilir.

Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan veteriner hekimler arasindan bir baskan ile iki üyeden olusan bir seçim sandik kurulu atar. Ayni sekilde ayrica üç yedek üye de belirler. Seçim sandik kurulu baskaninin yoklugunda kurula yasli üye baskanlik eder.

Seçim sandik kurulu,seçimlerin kanunun öngördügü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oylarin tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif isleri bitinceye kadar araliksiz olarak devam eder.

Dört yüz kisiden fazla üyesi bulunan odalarda ve birlik seçimlerinde her dört yüz kisi için bir oy sandigi bulunur ve her seçim sandigi için ayri bir sandik kurulu olusturulur. Yüze kadar olan üye fazlaligi sandik sayisinda nazara alinmaz.

Seçimlerde kullanilacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan saglanir ve sandiklarin konacagi yerler hakim tarafindan belirlenir.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlari tutanakla tespit edilip, seçim sandik kurulu baskan ve üyeleri tarafindan imzalanir. Tutanaklarin bir örnegi seçim yerinde asilmak suretiyle geçici sonuçlari ilan edilir. Kullanilan oylar ve diger belgeler tutanagin bir örnegi ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu baskanligina tevdi edilir.

Seçimin devami sirasinda yapilan islemler ile tutanaklarin düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarina yapilacak itirazlar, hakim tarafindan ayni gün incelenir ve kesin olarak karara baglanir. Itiraz süresinin geçmesi ve itirazlarin karara baglanmasindan hemen sonra hakim, yukaridaki hükümlere göre kesin sonuçlari ilan eder ve ilgili veteriner hekim odasina ve Türk Veteriner Hekimleri Birligine bildirir.

Oy verme islemi, gizli oy açik tasnif esaslarina göre yapilir. Listede adi yazili bulunmayan veteriner hekim oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliginin Veteriner Hekim Odalari, Türk Veteriner Hekimleri Birligi veya resmi kurulusça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karsisindaki yerin imzalanmasindan sonra kullanilir. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sirasinda sandik kurulu baskani tarafindan her seçim için ayri ayri verilecek kagitlara yazilmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanilir. Bunlarin disindaki kagitlara yazilan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayilir.

Hakim, seçim sonuçlarini etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykiri uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdigi takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenilenecegi Pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türk Veteriner Hekimleri Birligine bildirilir.

Belirlenen günde yalniz seçim yapilir. Ve seçim islemleri bu madde ile kanunun öngördügü diger hükümlere uygun olarak yürütülür.

Ilçe seçim kurulu baskani hakime ve seçim sandik kurulu baskani ile üyelerine, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkinda Kanun" da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diger seçim giderleri, Birlik Merkez Konseyi ve ilgili veteriner hekim odalarinin bütçelerinden karsilanir.

Seçimler sirasinda sandik kurulu baskan ve üyelerine karsi islenen suçlar;

Devlet memurlarina karsi islenmis gibi cezalandirilir.

Seçimlerin düzen içerisinde ve saglikli biçimde yürütülmesi amaciyla hakimin ve sandik kurulunun aldigi tedbirlere uymayanlara, eylemin agirligina göre bu Kanunda yazili disiplin cezalari verilir.

Ek Madde 3 - (Ek: 3/4/1984 - 2993/19 md.)

Türk Veteriner Hekimleri Birligini ve veteriner hekim odalarini temsil etmek üzere uluslararasi toplanti ve kongrelere katilmak Tarim Orman ve Köyisleri Bakanliginin iznine tabidir.

Ek Madde 4 - (Ek: 3/4/1984 - 2993/19 md.)

6343 sayili Veteriner Hekimligi Mesleginin icrasina, Veteriner Hekimleri Birligi ile Odalarinin tesekkül tarzina ve görecegi islere dair Kanunun, bazi maddelerinde bulunan "Ziraat Vekaleti" ibaresi "Tarim Orman ve Köyisleri Bakanligi" olarak degistirilmistir.

Ek Madde 5 - (Ek: 3/4/1984 - 2993/19 md.)

"Veteriner Hekimligi Mesleginin Icrasina, Veteriner Hekimleri Birligi ile Odalarinin Tesekkül Tarzina ve Görecegi Islere Dair Kanun" un basligi "Veteriner Hekimligi Mesleginin Icrasina, Türk Veteriner Hekimleri Birligi ile Odalarinin Tesekkül Tarzina ve Görecegi Islere Dair Kanun" olarak ve Kanunun maddelerinde geçen "Veteriner Hekimleri Birligi" ibaresi "Türk Veteriner Hekimleri Birligi" seklinde degistirilmistir.

Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüge girdigi tarihe kadar alinmis olan ihtisas vesikalari muteberdir. Bu vesikalar Ziraat Vekaletince tescil edilir.

Geçici Madde 2 - Bu kanunun yürürlüge girdigi tarihe kadar yabanci memleketler yüksek veteriner okul ve Fakültelerinden mezun olanlar veya ihtisas yapmis bulunanlar ayrica "Collegium" imtihanina tabi tutulmazlar. Bu diploma veya vesikalar Ziraat Vekaletince tescil edilir.

Geçici Madde 3 - Bu kanunun yayinlandigi tarihten evvel muayenehane, laboratuvar açmis bulunanlar 3 ay içersinde mahalli veteriner müdürlük veya kaza veterinerliklerine müracaatla 9 uncu madde hükümlerine göre kayitlarini yaptirirlar.

Geçici Madde 4 - Bu kanunun nesri tarihinde birden ziyade vazifeli bulunan veteriner hekimler durumlarini 3 ay zarfinda 18 inci madde hükümlerine intibak ettirirler.

Geçici Madde 5 - Ankara'da bulunan Veteriner Hekimleri Derneginin merkez kurulu bu kanunun nesrinden itibaren 3 ay müddetle Türk Veteriner Hekimleri Birliginin merkez konseyi vazifesini gÖrür ve veteriner hekim odalarinin kurulacagi vilayet ve bölgeleri tesbitle bunlarin kurulmasi için mahallerine gerekli tebligati yapar ve bu keyfiyeti ayrica münasip vasitalarla nesir ve ilan eder ve üç ay zarfinda Büyük Kongreyi toplantiya çagirir.

Geçici Madde 6 - Muvakkat merkez konseyince ilan edilmis bulunan bölgelerde bu kanunun nesrinden itibaren 2 ay zarfinda oda umumi heyetleri toplanarak odalarin idare heyeti, haysiyet divani, hesap murakiplari ve Büyük Kongre temsilcilerini bu kanunun 27 nci maddesine uygun olarak seçerler.

Geçici Madde 7 - (Ek: 3/4/1984 - 2993/19 md.) Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermis olup olmadigina bakilmaksizin Türk Veteriner Hekimleri Birliginin merkez organlari ile delegelerinin ve Veteriner Hekim Odalari organlarinin seçimleri 1 Aralik 1983 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanir.

Birinci fikraya göre yapilan seçimler 1984 yilinin kanunda öngörülen aylarinda yapilmis sayilir ve kanuni süreleri buna göre hesaplanir.

Madde 74

Bu kanun nesri tarihinde mer'iyete girer.

Madde 75

Bu kanunu Icra Vekilleri Heyeti yürütür.

6343 SAYILI KANUNDA EK VE DEGISIKLIK YAPAN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIGI KANUN VE HÜKÜMLERI GÖSTERIR LISTE

Yürürlükten Kaldiran Mevzuatin

------------------------------

Yürürlükten Kaldirilan

Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayisi Maddesi

----------------------------------- -------- -------- ---------

9/3/1954 tarih ve 6343 sayili Kanunun:

- 18 inci maddesi 3/4/1984 2993 19

- 43 üncü maddesi 30/5/1963 239 3

6343 SAYlLI KANUNA EK VE DEGISIKLIK GETIREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜGE GIRIS TARIHINI GÖSTERIR LISTE

Kanun Yürürlüge
No. Farkli tarihte yürürlüge giren maddeler giris tarihi

---------- ------------------------------------------ ---------------

239 -- 8/7/1963

2993 -- 7/4/1984

4276 -- 20/6/1997

4854-- 6.5.2003

 
 

     
Web Tasarım - Venüs Ajans