Eposta
   
Şifre
 
Şifremi Unuttum ?

Etkinlik&Duyuru

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Tarihi : 19.09.2011 15:37:48

Sayı     : B.12.0.GKG.0.02.03-40-2635                                                                  

Konu   : 650 sayılı KHK                   

 

15.09.2011*032236

 

 

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİNE

Dr. Mediha ELDEM Sk. 73/8 Kocatepe/ANKARA

 

            İlgi: 06.09.2011 tarihli ve 0800/1093 sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere,  9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimliği Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği işlere Dair Kanunun 8 inci maddesine göre, her veteriner hekimin hayvanların muayene ve tedavisi için bir muayenehane açabileceği, Bakanlığımızca, söz konusu Kanunun ilgili maddesine dayanılarak, çıkarılan Yönetmelik esaslarına göre veteriner hekimlerin açtıkları muayenehaneler ruhsatlandırıldığı, ancak 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 38 inci maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

          “Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.”

Konuyla ilgili Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinden alınan görüş doğrultusunda; 6343 sayılı Kanundan sonra yürürlüğe giren ve kamuda çalışan memur statüsündeki veteriner hekimler açısından özel kanun niteliğini haiz 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinde getirilen düzenlemeye istinaden kamuda çalışan veteriner hekimlerin muayenehanelerinin kapatılması gerektiği kanaatine varılmış olup, Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış olan memur veteriner hekimlerin ruhsatlarının iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi hususunda İl Müdürlükleri  talimatlandırılmıştır.  

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Dr. Nihat PAKDİL

                                                                                                                    Bakan a.    

                                                                                                              Genel Müdür V.

 

 

 

…/…/2011  Vet. Hek.       :İ. ASLAN

…/…/2011  Vet. Hek.       :T.KURT

…/…/2011  D. Bşk.          :Dr. N.YAZICIOĞLU

…/…/2011  Gn. Md. Yr.  :H. CAN

 

 
 

     
Web Tasarım - Venüs Ajans