Eposta
   
Şifre
 
Şifremi Unuttum ?

Odamızdan Haberler

AYDIN DİŞ HEKİMLERİ ODASI, AYDIN ECZACI ODASI, AYDIN TABİP ODASI ve AYDIN VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

Tarihi : 1.05.2023 11:28:45

 "VETERİNER HEKİMLER SAĞLIK CAMİASINDAN DIŞLANAMAZ"

Son yıllarda yaşanan Covid-19 pandemisi, maymun çiçeği, Ebola virüs salgınları ve devam eden diğer zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) hastalık tehditleri, gıda
güvenliği ve antimikrobiyal direnç sorunlarıyla beraber ekosistemimizdeki bozulmalar ve iklim değişikliği açıkça gösteriyor ki sağlık ve tababet disiplinine sahip meslekleri ayrıştırmamak, tam tersi aralarındaki ilişkiyi güçlendirerek Halkımızın sağlığını bütünsel olarak korumak gerekmektedir.
Toplumumuzun çözmek zorunda olduğu karmaşık ve üzerimizde baskı oluşturan bu halk sağlığını tehdit eden sorunların çözülmesi için sadece tedavi edici sağlık sistemlerini güçlendirmek değil aynı zamanda halk sağlığını koruyan veteriner halk sağlığı ve koruyucu
hekimlik çalışmaları ve önlemlerini de güçlendirmek gerekmektedir.
Dolayısı ile bizler Aydın Tabip Odası, Aydın Diş Hekimleri Odası ve Aydın Eczacı Odası ve Aydın Veteriner Hekimleri Odası olarak ;
1- Covid-19 pandemisi, maymun çiçeği, Ebola virüs salgınları ve devam eden diğer zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) hastalık tehditleri, gıda güvenliği ve antimikrobiyal direnç sorunlarıyla beraber ekosistemimizdeki bozulmalar ve iklim değişikliği yaşadığımız çağımızda Sağlık sınıfı meslekler arasındaki bütünlüğü bozacak, çalışma barışını zedeleyecek adaletsiz uygulamalardan vazgeçilmesinin,
2- Veteriner hekimlerin sadece hayvanları tedavi edici ve koruyan bir anlayışa hapsedilmesinden vazgeçilmesini, veteriner halk sağlığı çalışmaları ile toplum halk sağlığını koruyan bir tıp disiplinine haiz olduğunun hatırlanmasının(Prof.Dr Veteriner Hekimler Süreyya Tahsin Aygün, Aykut Özdarendeli ve daha niceleri)
3- Veteriner Hekimlerin diğer hekimler ve sağlık çalışanlarından ayrıştırılarak
sağlıkçıların faydalandırıldığı haklardan ve koruyucu uygulamalardan (sağlıkta şiddet yasası gibi) en kısa sürede Veteriner Hekimlerin de dahil edilmesinin,
Toplum ve halk sağlığı açısından hayati derecede önemli olduğunu Kamuoyuna, siyasi ve diğer tüm erk sahiplerine saygı ile duyururuz.
Ayrıca; Şunu belirtmek isteriz ki ;
Anayasamızın eşitlik ilkesine uygun düzenlemelerin yapılması da dikkate alınması gereken bir durumdur. 657 sayılı Kanunda sağlık sınıfında yer alan mesleklerden Tabip, diş tabibi, eczacı ve Veteriner Hekimler sağlık personeli olarak kabul edilirken sadece veteriner hekimlerin olmadığı hak düzenlemeleri yasal olmadığı gibi hakkaniyetli de değildir. Çalışma barışını da olumsuz etkilemektedir.
Veteriner hekimler hazırlık hariç, 5 yıl süreli eğitimin sonunda “Yüksek Lisans” seviyesinde diploma ile “Veteriner Hekim” unvanı alarak mezun olurlar ve 1593, 5996, 6343, 5393, 5216, 5199 gibi
birçok kanuna göre: Halk sağlığı, (gıda güvenliği, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele, insanlarda ve hayvanlarda kullanılan aşı, serum ve biyolojik madde üretme vb.) hayvan sağlığı, hayvan refahı, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi gibi alanlarda görev yapmaktadırlar.Veteriner hekimlerin görev ve sorumluluklarının sadece hayvan sağlığı alanında değerlendirilmesi söz konusu olamaz.
Geçmişte insanlık adına yaşanan başarılar bir yana, bugün övünç sebebimiz olan ve dünyada 7 ülkeden biri olarak TURKOVAC’ı ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunan Virolog bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli‘nin bir veteriner hekim olduğunun unutulmaması, bir mesleğin küstürülmemesi gerekmektedir.
Gerek kamuda gerekse özel sektörde sağlık sınıfı kategorisinde çok zor şartlar ve tehlike altında çalışmaktadır. Aldığımız risklere ve yıllardır süren sabırlı bekleyişimize rağmen ücretler ve özlük hakları açısından mesleğimizin uğradığı haksızlık ve değersizleştirme devam etmektedir.
Ayrım yapılmaması gereken sağlık disiplinleri mesleklerine yapılan düzenlemelerde Veteriner
Hekimler kapsam dışı bırakılırken öne sürülen mazeretler ciddiyetten uzak, adeta maksatlı bir hal
almıştır.Veteriner Hekimlerin Uğradığı Hak Kayıpları:
1- 1949 yılında beri her yıl için alınan iki aylık fiili hizmet zammı 2006 yılında “Anayasanın eşitlik
ilkesine aykırıdır” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından sonlandırılmış, diğer sağlık meslek
gruplarına verilmesine rağmen veteriner hekimler Anayasa karşısında eşit sayılmamışlardır.
2- Veteriner hekimler sağlık sınıfında olmasına rağmen 2018, 2022 ve 2023 yıllarında Tıp doktorları ve
diş hekimlerine emeklilikte ek ilave haklar verilirken sağlık çalışanı olan veteriner hekimler kapsam dışı
bırakılmıştır.
3- Resmi Gazetede yayımlanan 666 Sayılı KHK ile sağlık hizmetleri sınıfında yer alan uzman tabiplere
200, tabiplere 190, diş hekimlerine 185,uzman eczacılara 185 puan verilirken Veteriner Hekimlere 160
puan verilmesi ile ayrı bir mağduriyet daha oluşmuştur. Ayrıca kanunda uzman veteriner hekimlerden
söz edilmemektedir.
4- Teknik sınıflara verilen arazi tazminatı veteriner hekimlere verilmemektedir. Tarım ve Orman
Bakanlığında aynı kurumda çalıştığı mühendislerden daha az alır duruma gelmiştir.
5-Veteriner Hekimler, Yönetmeliği olduğu halde Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Sınavı(VUS) 1985
yılından beri yapılmamakta ve veteriner hekimlik uzmanlaşamamaktadır.
Mesleki tüm alanlarımızda benzeri sorunlar yaşanmaktadır;
1- Fakülte sayısının 32’ye çıkarılmasıyla eğitimde nitelik tartışılır hale gelmiş, her yıl mezun olan yaklaşık 3000 kişi istihdam sorunu yaşamaya başlamıştır.
2- Atanamayan binlerce yeni mezunun umutları kırılmış, geleceklerini yurt dışında aramaya başlamışladır.
3- Serbest çalışan veteriner hekimler orantısız mevzuatın getirdiği ağır baskıyla hastalarına zaman
ayıramaz, işlerini yapamaz hale getirilmişlerdir.
4- Yerel yönetimlerde çalışan veteriner hekimler, kanun koyucu ve yerel idarecilerin inisiyatif
almamaları nedeniyle hedef haline getirilmiş, mobing ve fiziki şiddet ile karşı karşıya kalmışlardır.
5- Gıda, ilaç,halk sağlığı ve diğer alanlarda çalışan tüm veteriner hekimlerin iş ve ücret güvenceleri yoktur.
Taleplerimiz;
1- Elimizden alınan fiili hizmet zammı tüm veteriner hekimleri kapsayacak şekilde, her yıl için en az iki
aylık olmak üzere iade edilmelidir.
2- Emekli veteriner hekimlere (30.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme olarak yapılmalıdır.
3- Özel Hizmet Tazminatları 190 puana çıkarılmalıdır.
4- Ek ödemeler 190 puana çıkarılmalıdır.
5- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen birçok büyük projede mühendisler ile birlikte çalışan
veteriner hekim ve veteriner hekim kökenli şube müdürleri büyük proje tazminatından yararlanmalıdır.
6- Veteriner hekimlerin ek göstergesi 7200’e çıkarılmalıdır.
7- Diğer bütün alanlarda yaşanan kayıplar önlenmeli, veteriner hekimlerin mesleğini sağlık sınıfına tanınan şartlarda yapabilmesi için eşit şartlar sağlanmalıdır.
8- Uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınan özerk veteriner sağlık teşkilat yapısı yeniden kurulmalıdır.
9- Veteriner Hekimler toplum sağlığını koruyucu çalışmaları ile Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanununa dahil edilmeli ayrıca hayvanlar ile ilgili tedavi edici hizmetler için ise Veteriner Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu acilen çıkarılmalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Birlik ve beraberliğe yürekten inanan, tıbbın bölünmez bir bütün olduğunu bilen, her zaman yanımızda olan, Aydın Diş Hekimleri Odamıza, Aydın Eczacı Odamıza ve Aydın Tabip Odamıza yürekten teşekkür ediyor, bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan, sesimizi, halkımıza ve yetkili makamlara duyurmamızı sağlayan kıymetli basın mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
BASIN AÇIKLAMASI VİDEO LİNKİ
 
 

     
Web Tasarım - Venüs Ajans