Eposta
   
Şifre
 
Şifremi Unuttum ?

Mevzuat Detay

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/21

27 Mayıs 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27593
TEBLİĞ
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/21)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelerin desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti satın alınacak kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 8/9/2006 tarih ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 28/4/2010 tarih ve 27565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2010/299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
             a) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arıcıların "Arılık ve Koloni Bildirim Formu" beyanına istinaden il müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini,
             b) AKS Belgesi: İl/ilçe Müdürlüğü onaylı AKS’nden alınan belgeyi,
             c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
             ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
             d) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,
             e) Belge: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Geçici Tarım Danışmanı Belgesini,
             f) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
             g) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarih ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’yle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve buna bağlı kayıt sistemlerini,
             ğ) ÇKS Belgesi: Tarımsal işletmelerin 2009 veya 2010 yılı üretim sezonu bilgilerini içeren, il/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS’den alınan belgeyi,
             h) Gelir makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren dernek/vakıf, üretici örgütü ve ziraat odalarınca, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,
             ı) Genel Müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,
             i) Hayvan Kayıt Sistemi: Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına aldığı Turkvet veri tabanını,
             j) Hizmet alım/satım faturası: Tarımsal Danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlarca, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun faturayı,
             k) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
             l) Koyun-keçi kayıt sistemi: 10/2/2009 tarih ve 27137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği’ne göre oluşturulan kayıt sistemini,
             m) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belge veya listeyi,
             n) Serbest meslek makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren serbest tarım danışmanınca, tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,
             o) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,
             ö) Sertifika: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Tarım Danışmanı Sertifikasını,
             p) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflar ile gönüllü kuruluşları,
             r) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,
             s) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,
             ş) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,
             t) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahiplerince, ilgili mevzuata göre kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,
             u) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,
             ü) Tarımsal danışmanlık şirketi: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık şirketlerini,
             v) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak; bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,
             y) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmelere ödenen desteği,
             z) Uygulama esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarını,
             aa) Üretici örgütleri: Yetki belgesine sahip, sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,
             bb) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,
             cc) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,
             dd) Ziraat odaları: 6964 sayılı Kanuna göre kurulmuş, çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuruluşlarını,
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Verecek Kişi ve Kuruluşlar,
Sorumlulukları ve Denetlenmesi
             Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, sorumlulukları
             MADDE 5 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.
             a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,
             b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,
             c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,
             ç) Serbest tarım danışmanları.
             (2) TYDD’ne başvuracak tarımsal işletmeler, tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar ile, Uygulama Esasları ekinde yer alan hizmet sözleşmelerini esas alarak sözleşme imzalayacaklardır. Hizmet sözleşmeleri 31/12/2010 tarihine kadar geçerli olmalıdır. Ancak Tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış olanların, sözleşmeleri 31/12/2010 tarihini kapsamak kaydıyla geçerli olacaktır. Aksi durumda yeni sözleşme yapılmalıdır. Üretici örgütü, ziraat odası ve tarımsal danışmanlık dernek/vakıfları; tarımsal yayım ve danışmanlık desteğine başvuran üyelerine 31/12/2010 tarihine kadar tarımsal danışmanlık hizmeti vereceğini taahhüt etmelidir.
             (3) Üretici örgütü, ziraat odası ve tarımsal danışmanlık dernek/vakıfları, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sundukları üyeleri ile, Genel Müdürlükçe hazırlanan tip sözleşme imzalar.
             (4) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, bünyesindeki her danışman için, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarının “Hizmet verilecek tarımsal işletme sayısı ve tarımsal işletme ziyaretleri ” başlığını düzenleyen 17 nci madde hükümleri doğrultusunda hizmet verecekleri tarımsal işletme sayısını belirlerler ve İl/İlçe Müdürlüğüne son başvuru tarihine kadar (Ek-3) ile bildirirler.
             (5) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği tarımsal işletmelerden TYDD’ine başvuranlar adına düzenlediği fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzunu İl/İlçe Müdürlüğüne son başvuru tarihine kadar verir.
             (6) Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik ve Uygulama Esaslarında yer alan hükümler doğrultusunda verilecektir.
             (7) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden dolayı tek taraflı veya karşılıklı fesh edilmesi durumunda, bu durum on beş gün içerisinde İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.
             (8) TYDD’ne başvurmuş ancak TYDD’ne son başvuru tarihinden önce sözleşmesini karşılıklı veya tek taraflı fesh eden tarımsal işletme, tarımsal danışmanlık hizmeti veren başka kişi veya kuruluşlar ile sözleşme imzalar ve süresi içinde başvurusunu yeniler.
             (9) TYDD’ne başvurusu her yönü ile tamamlanmış ve tarımsal danışmanlık hizmeti aldığı kişi veya kuruluş ile sözleşmesini son başvuru tarihinden sonra karşılıklı veya tek taraflı fesh eden tarımsal işletme TYDD almak için bir ay içerisinde tarımsal danışmanlık hizmeti veren başka kişi veya kuruluş ile sözleşme imzalar.
             (10) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmet verebileceği alan sınırları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
             a) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık dernek ve vakıfları; sadece bulundukları il sınırları içerisinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
             b) Tarımsal danışmanlık şirketleri; bulundukları il sınırları dışında başka il veya ilçede ancak şube açmak şartıyla tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
             c) Üretici örgütleri; bulundukları il sınırları dışında bulunan birimleri aracılığı ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
             ç) Ziraat odaları; ilgili mevzuatlarına uygun olarak bulundukları ilçe veya hizmet verdiği çiftçilerinin bulunduğu ilçe sınırları dahilinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
              (11) Tarım Danışmanı, sertifikasını  Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre vize ettirmelidir. Aksi durumda tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez ve tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalayamaz.
             Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların denetlenmesi
              MADDE 6 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
             a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyonda varsa Tarım Yayımcısı Sertifikasına sahip olan kişiler yer almalıdır.
             b) Komisyon tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları, şikayet, teftiş gibi durumlarda yapılacak denetimler hariç, 2010 yılında farklı aylarda olmak üzere en az iki kere denetler.
             c) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, Yönetmelik ve uygulama esaslarına göre denetlenerek, rapor tutulur. 
             d) Denetim sonucu haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların durumları İl Teknik Komitesinde görüşülüp, yönetmelik ve uygulama esası ile bu Tebliğde belirtilen hususlar dikkate alınarak karara bağlanır. Bu kararlara itiraz, Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre yapılır. Sertifika/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması veya sertifika/yetki belgesinin iptali cezalarını alan kişi ve kuruluşların hizmet verdiği tarımsal işletmeler TYDD’ni almak için bir ay içinde tarımsal danışmanlık hizmeti sunan diğer kişi veya kuruluşlar ile sözleşme imzalar.  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destekleme Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Satın Alacak
Tarımsal İşletmeler ve Ödeme Miktarı
             Destekleme kapsamında danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler
             MADDE 7 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki kriterlere sahip olmalıdır.
             a) Çifti kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemi ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olmak,
             b) Aşağıdaki kriterlerden en az birine sahip olmak,
             1) Örtü altında en az 3 dekar,
             2) Bağ-Bahçe de en az 10 dekar,
             3) Tarla ziraatında kuruda en az 150 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak,
             4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 küçük baş hayvana,
             5) En az 50 adet arı kolonisine, 
             6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmalıdır.
             Ödeme miktarı
             MADDE 8 – (1) Yönetmelik ve uygulama esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre başvuran tarımsal işletmelere 500,00 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tarımsal İşletmelerden İstenecek Belgeler, Başvuru Tarihi ve Başvuru İşlemleri,
Askı İşlemleri, Listeler ve Ödeme
             Tarımsal işletmelerden istenecek belgeler
             MADDE 9 – (1) Tarımsal işletmelerden istenecek belgeler aşağıda sıralanmıştır.
             a) Başvuru formu ve taahhütname (Ek-1) ile tarımsal işletme bilgileri formu (Ek 2). Bu formlar Tebliğin 7 nci madde 1 inci fıkrada belirtilen kayıt sistemlerine uygun olarak doldurulur. Tarımsal işletme bilgileri formu (Ek 2), kayıt sisteminde yer alan bilgiler ile karşılaştırılarak onay makamınca onaylanır.
             b) Nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,
             c) Tarımsal işletme bilgileri formunun (Ek-2), onaylanmaması durumunda, tarımsal işletmeden, aşağıdaki belgelerden bir ve/veya birkaçı istenir.
             1) İl/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS belgesi,
             2) AKS belgesi,
             3) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,
             4) Hayvan Pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,
             5) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste.
             ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi veya kuruluşlar tarafından son başvuru tarihine kadar il/ilçe müdürlüğüne verilecek liste (EK-3), fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu.
             d) Tarımsal işletme; TYDD başvurmuş ancak TYDD son başvuru tarihine kadar tarımsal danışmanlık hizmeti aldığı kişi veya kuruluş bildirimde bulunmaz ve ücretinin ödenmiş olması kaydıyla tarımsal işletme adına düzenlediği fatura veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzunu il/ilçe Müdürlüğüne teslim etmez ise listeler askıya çıkmadan önce bu belgeyi il/ilçe Müdürlüğüne teslim edebilir ve başka eksiği yok ise başvuru tamamlanır. Ayrıca bu kişiye tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi veya kuruluşa Yönetmeliğin ilgili hükmü gereğince İl Teknik Komitesi tarafından uyarma cezası verilir.
             Başvuru tarihi ve başvuru işlemleri, askı işlemleri, listeler ve ödeme
             MADDE 10 – (1) Başvuru tarihi ve başvuru işlemleri, askı işlemleri ve ödemeler aşağıda belirtilmiştir.
             a) TYDD’den faydalanmak isteyen tarımsal işletmeler, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler.
             b) Birden fazla İlde tarımsal üretim yapan ve danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmeler sadece ÇKS’ne kayıtlı olduğu İlden TYDD için müracaat ederler.
             c) İl/ilçe müdürlüklerince tarımsal yayım ve danışmanlık desteği icmalleri (Ek-4) son başvuru tarihinden 15 gün sonra askıya çıkarılır. İcmaller on gün süreyle askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Bu süre zarfında yapılacak itirazlar İl Teknik Komiteleri tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
             ç) İl/ilçe müdürlüğü ödeme icmalini (Ek-4), ilgili banka şubesine listeler askıdan indikten 15 gün sonra yazılı ve elektronik olarak gönderir. Genel Müdürlük İl İcmali (Ek-6) bilgilerinden düzenlediği TYDD’ne başvuranların listesini Bankaya gönderir. Ödemeler banka tarafından yapılır. Tüm ödemeler gerekli kaynakların Bakanlık tarafından Bankaya aktarılmasından sonra Ek-4’teki ödeme icmallerine göre ilgili banka şubesince tarımsal işletmelerin hesabına aktarılır. 
             d) İlçe İcmali (Ek 5) listeler askıdan indikten 5 gün sonra ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne, İl İcmali (Ek-6) listeler askıdan indikten 10 gün sonra, il müdürlüğü’nden genel müdürlüğe yazılı ve elektronik olarak gönderilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İl Teknik Komitelerinin Görevleri, Desteklemelerin Denetimine İlişkin
Görev ve Yetkiler
             İl teknik komitelerinin görevleri
             MADDE 11 – (1) İl teknik komiteleri aşağıdaki görevleri yapar.
             a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemleri yapmaya yetkilidir. Komite başkanı aracılığı ile alınan kararların uygulanması yönünde ilgili mercilerde girişimde bulunur. Haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen tarımsal işletmelerin, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.
             b) Destekleme ödemesinden faydalanmak üzere tarımsal işletmelerin başvurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.
             c) İl Teknik Komitesi bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl Teknik Komitesinin Kararlarına yapılan itirazlar Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
             Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler
             MADDE 12 – (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler Bakanlık tarafından yapılır.
             (2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tâbidir.
             (3) Bu denetimler sırasında, kişi ve kuruluşların bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi hâlinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Bakanlık, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.
ALTINCI BÖLÜM
Desteklemeden Yararlanamayacaklar, Cezai Sorumluluklar ve Ceza Hükümleri
             Desteklemeden yararlanamayacaklar
             MADDE 13 – (1) Çiftçi Kayıt Sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmayan tarımsal işletmeler,
             (2) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvurmayanlar,
             (3) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler,
             (4) Kamu tüzel kişileri,
             (5) ÇKS’ de kayıtlı olduğu il/ilçe dışında başka yerde TYDD’ne müracaat edenler,
             (6) Tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş olanlar, men edildiği süre boyunca,
             (7) Tarımsal danışmanlık hizmet faturası veya serbest meslek makbuzu veya gelir makbuzu verilmeyen ve tutarı TYDD miktarından daha az olan tarımsal işletmeler, TYDD’den yararlanamazlar.
             Cezai sorumluluklar ve ceza hükümleri
             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar.
             (2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır.
             (3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.
             Yürürlük
             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 
 

     
Web Tasarım - Venüs Ajans