Eposta
   
Şifre
 
Şifremi Unuttum ?

Odamızdan Haberler

İŞYERİ VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve EĞİTİMLERİ

Tarihi : 09.01.2013 12:58:41

 Değerli Meslektaşlarımız

 

Bildiğiniz gibi 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa”dayalı olarak çıkartılan yeni yönetmelikler çeşitli işletmelerde veteriner hekim istihdamını zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte kanunda Resmi veteriner hekim ve yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görev tanımlarını yaparken İstidamı zorunlu veteriner hekimler ve diğer işletmelerde çalışacak veteriner hekimlerle ilgili görev tanımı yapılmamıştır.

6343 sayılı kanun kapsamda TVHB bu düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Ancak bu düzenlemelerin Büyük Kongre tarafından onaylanması gerekmektedir.

Aşağıda yer alan İş Yeri Hekimliği ile ilgili taslak yönetmelik hazırlanarak görüşe açılmış olup, sizlerin katkıları ile Büyük Kongrenin onayına hazır hale getirilecektir. Bunun yanında değişik iş yeri hekimliği için ayrı ayrı sözleşme örnekleri de hazırlanacaktır.

Değerli meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

Merkez Konseyi

İŞYERİ VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ve EĞİTİMLERİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, ve Tanımlar

 

 

Amaç

 

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hayvansal üretim, hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve hayvansal atıkların bertarafı ile ilgili alanlarda işyeri hekimi olarak çalışan veteriner hekimlerin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Resmi veteriner hekimler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerini kapsamaz.

 

Dayanak

 

Madde 3 – Bu Yönetmelik; 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’un” 14, 15 ve 47. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

 1. Bakanlık: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

 

 1. Yardımcı sağlık personeli: Veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerini,

 

 1. Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü

 

 1. Eğitim Belgesi: Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından işyeri hekimliği için düzenlenen eğitim sonrası alınan eğitim belgesini

 

 1. İşyeri hekimi: Bu yönetmelik kapsamında görevlendirilmek üzere belgelendirilmiş hekimi,

 

İşyeri Veteriner Hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları

 

Madde 4 – (1) İşyeri veteriner hekiminin görev yetki ve sorumlulukları; işyerinin yürüttüğü çalışma doğrultusunda belirlenir. Buna göre;

 

 1. Hayvancılık İşletmelerinde;( Üretim, damızlık, süt ve besi hayvancılığı)

Hayvancılık işletmelerinde görev alan veteriner hekimler, işletmenin çalışma alanına göre;

 1. Hayvan Sağlığı

 2. Yem güvenliği

 3. Hayvan refahı

 4. Suni tohumlama veya embiryo transferleri

 5. Hayvanların kimliklendirilmesi ve Türkvet sistemine kayıtları

 6. Hijyen kurallarının uygulanması ve bu konuda personel eğitimi

 7. İlaç uygulamalarının kayıtları ve ilaçların atılım sürelerinin takibi

- Veteriner hekim, yukarıda belirtilen konularda ilgili yönetmeliklerin gereğini yerine getirmek üzere uygulanması gereken prosedürleri bir plan dahilinde belirler ve işletme sahibine bir rapor halinde bildirir ve uygulamaları takip eder.

- İşletme sahibi ile yapılan sözleşmede belirlenen ve veteriner hekimin bizzat kendisinin uygulama yapması zorunlu konularda gerekli uygulamaları yapar

 

 

 

 

b-) Damızlık Yetiştirici Birliklerinde

 

Damızlık Yetiştirici Birliklerinde görev alan veteriner hekimler, Birliğin çalışma alanına giren hayvan türü veya ırkına göre;

1) Birliğin yetkili kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda ırk ıslahı konusunda gerekli çalışma ve düzenlemeleri yaparak birlik yönetimine sunmak

2) Suni tohumlama veya embiryo transferi uygulamalarını yapmak ve/veya denetlemek

3) Kayıtların düzenli tutulması için gerekli düzenleme ve/veya görevlendirme yapmak,

4) Suni tohumlama veya embiryo transferi uygulamalarında Veteriner Hekimleri Odasının

belirlediği “Asgari Ücret” e uyulmasını sağlamak

5) Yapılan sözleşme gereği bizzat veteriner hekimin uygulama yapacağı konularda gerekli

uygulamaları yapmak.

 

 

 

c-) Gıda İşletmelerinde

 

Gıda işletmelerinde görev alan veteriner hekimler işletmenin çalışma alanına göre;

 

1)işletmenin uyması gerekli yönetmelik hükümleri doğrultusunda izlenebilirliği sağlayan kayıtların takibi, iyi hijyen uygulamaları veya tehlike analizi ve krıtik kontrol noktaları/HACCP uygulamaları, gibi güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak ve bu kuralların uygulanmasını takip etmek,

2) Resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin görev aldığı kanatlı kesimhanelerinde

gerektiğinde muayene görevini üstlenmek ( bu durumun sözleşmede belirtilmesi gerekir)

3) Resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin görev aldığı işletmelerde; işletmeyi ilgili yönetmelikler çerçevesinde kontrol ve denetime hazır bulundurulmasını sağlamak ve denetimlerde belirlenen eksiklikleri işletmeye bildirerek giderilmesi için gerekli tedbirleri aldırmak.

4) Personel için gerekli olan eğitimleri yapmak veya yaptırmak.

 

 

d-) Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili işletmeler

 

Bu tür işletmelerde görev alan veteriner hekimler işletmenin çalışma alanına göre;

 

1) “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde işletmede alınması gerekli tedbirleri belirler yazılı olarak işletmeye bildirir. Ve uygulamaları takip eder. Sorumluluk alanında olanları çözümler, işletmenin çözmesi gereken eksiklikleri rapor halinde işletmeye bildirir.

 

 

 1. Hayvan satış yerlerinde

 

Hayvan satış yerlerinde görev alan veteriner hekimler satış yerinin çalışma alanına göre;

 

1) “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında

Yönetmelik” ve “Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te yer alan hijyen ve hayvan sağlığı ile ilgili hükümlerin uygulanması ile ilgili çalışmaları yaparak alınması gerekli tedbirleri belirler ve işletme sahibine bildirir. Ve uygulamaları takip eder. Eksiklikleri belirler, giderilmesi için rapor halinde İşletme sahibine iletir.

2-) Veteriner hekim satış yerine gelen hayvanları muayene eder ve belgelerini kontrol

eder. Hasta veya belgeleri tam olmayan hayvanları satış yerine alınmasını engeller.

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim ve Belgelendirme

 

Madde 5 – (1) İşyeri veteriner hekiminin alacağı eğitimler görev alacağı işyerinin yürüttüğü çalışmalara uygun olarak belirlenir.

 

a) Mevzuat (çalışma alanı ile ilgili yasal düzenlemeler)

b) İyi hijyen uygulamaları, HACCP (Tehlike Analizi ve Krıtik Kontrol Noktaları) uygulamaları

 

c) Kayıt ve takip sistemleri ( Türkvet veya e – ıslah vb)

 

d) Kırsal kalkınma ve IPARD hakkında genel bilgilendirme

e) Çevre sorunları ve ÇED ile ilgili genel bilgilendirme

f) Egzotik ve pet hayvanları ile ilgili hastalıklar ve aşı programları

 

g) İzlenebilirlik

 

 

Görevlendirme ve sözleşme

 

Madde 6 – (1) İşyeri veteriner hekimi olarak görevlendirme yapılabilmesi için veteriner hekimin belirlenen eğitime katılarak sertifika almış olması zorunludur.

 

(2) İş yeri veteriner hekimi bölge veteriner hekimleri odasına üye olmak ve işyeri sahibi ile yapacağı sözleşmeyi veteriner hekimleri odasına onaylatmak zorundadır.

 

 

 
 

     
Web Tasarım - Venüs Ajans